Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov

 

Navigácia

Plán práce

na školský rok 2013/2014

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov
Adresa školyBeckov 410
Telefón0327777120
E-mailzs.beckov@mail.t-com.sk
WWW stránkazs-beckov.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Anežka Ilavská   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Anežka IlavskáRiaditeľka  
Mgr. Anna ČičalováUčiteľka6. 
Mgr. Lenka DrgoncováUčiteľka  
Mgr. Zuzana DunajčíkováUčiteľka9. 
Mgr. Miroslava GeržováUčiteľka2. 
Mgr. Lucia KačicováUčiteľka1. 
Ing. Roman KazdaUčiteľ  
Mgr. Marcela MacováUčiteľka4. 
Mgr. Katarína OravczováUčiteľka5. 
Mgr. Marcela PekarovičováUčiteľka8. 
Mgr. Denisa SchindlerováUčiteľka3. 
Mgr. Martina StriežencováUčiteľka7. 
Eva ÚradníčkováVychovávateľka  
Mgr. Anna ZatkalíkováUčiteľka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2013/2014 sa začína 1. septembra 2013.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2013.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2013.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2014.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2014 a končí sa 27. júna 2014.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2014.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
BedmintonMgr. Zuzana Dunajčíková
Divadelný krúžokMgr. Martina Striežencová
Futbalový krúžok - ml. žiaciMgr. Marcela Macová
Loptové hryEva Úradníčková
Prírodovedný krúžok 
Stolný tenisMgr. Lucia Kačicová
Šikovné rukyMgr. Miroslava Geržová
Školský klub detíEva Úradníčková
Testovanie ANJ 9Mgr. Marcela Pekarovičová
Testovanie MAT 9Mgr. Anna Čičalová
Turisticko-plavecký krúžok Mgr. Martina Striežencová
Tvorivé dielneMgr. Denisa Schindlerová
VolejbalEva Úradníčková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Anežka Ilavská

V Beckove, 8. januára 2014

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: